Verksamhet och pedagogik

Arbetet på Hästhagen utgår från Reggio Emilias pedagogiska syn på barn som utforskande och delaktiga individer. Hästhagen följer Skolverkets läroplan för förskolan och pedagogerna jobbar med att skapa en trygg verksamhet med stort utrymme för lek, barnens egna initiativ, kreativa aktiviteter och utevistelse.

Vi har ett genusmedvetet förhållningssätt med fokus på normkreativitet. Målsättningen för förskolan är att varje enskilt barn som lämnar Hästhagen skall ha en bra grund att stå på inför det fortsatta livet. Pedagogerna arbetar för att barnen skall bli öppna, hänsynsfulla och trygga människor med gott självförtroende.

Pedagogerna är medupptäckare
Genom att ge barnen tid för lek, temaarbete, skapande aktiviteter, samlingar och utflykter utvecklas barnens alla sinnen och fantasier. Barnen skall ges möjlighet att diskutera, uppleva, undersöka och bearbeta dessa händelser på olika sätt. Vi som är pedagoger är barnens medupptäckare och inspiratörer. Vi leker i stort sett överallt, inomhus och utomhus, och aktiviteter som att måla, pärla eller pyssla kan lika gärna ske på gården som i vår ateljé.

Utvärdering och utveckling
För att de pedagogiska målen ska kunna uppnås arbetar förskolan målinriktat med långsiktig planering som grund. Verksamheten utvärderas årligen vilket är nödvändigt för att kunna se vad som blivit gjort och vad som kan utvecklas och göras ännu bättre. Personalen får regelbunden fortbildning, som ett sätt att förbättras och utvecklas och på det sättet föra arbetet på förskolan framåt.

Dokument som styr vår verksamhet
Vi följer  Läroplan för förskolan och tillämpar Göteborgs Stads Avgifter i förskolan samt Regler för fristående förskolor.